Өз иштери, ойлору, максат жана муктаждыктары жөнүндө айтып берген жаштардын 12 окуясы. Каалаганыбыз — бул окуяларды окуган чоңдор жаштарга жасаган мамилесине дагы бир ирет көз жүгүртсө. Алар өздөрү деле жаш эмес беле.

Окуялардын коллекциясы

Долбоорлор жөнүндө

ПАРТНЕРЛОР
© 2020
Жаштардын 12 окуясы — «Толеранттуулук жана демократиянын элчилери» жана «Жаш Аракет» долбоорлорун аяктаганга арналган медиа-акция.
Бөлүшүңүз
Бул сайт БУУнун тынчтыкты куруу Фондунун жана Европа союзунун каржылык колдоосу менен түзүлдү.

Иллюстратор: Жылдыз Бекова
Дизайнер: Милен Миржалалов